Christoff LAUXDescendants of Christoff LAUX

1 Christoff LAUXMaria VOITELL
   2 Magdalena LAUXGeorg BONITZ Marriage: 17 FEB 1634, Kühnhaide (Zwönitz), Sachsen
      3 Christoff PONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Justina LAUXDescendants of Justina LAUX

1 Justina LAUXAndreas GRÄFFNER
   2 Justina GRÄFNERSalomon BONITZ Marriage: 25 JUN 1683, Zwönitz, Sachsen
      3 Salomon BONITZ
      3 Anna Justina BONITZ
      3 Salomon BONITZ
      3 Johann Friedrich BONITZ
      3 Salomon BONITZ
      3 Anna Sophia BONITZ
      3 Anna Dorothea BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Magdalena LAUX
Ancestors of Magdalena LAUX

    /-Christoff LAUX
Magdalena LAUX
    \-Maria VOITELL

Descendants of Magdalena LAUX

1 Magdalena LAUXGeorg BONITZ Marriage: 17 FEB 1634, Kühnhaide (Zwönitz), Sachsen
   2 Christoff PONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Peter LAUX
Descendants of Peter LAUX

1 Peter LAUXAnna BONITZ Marriage: 1855


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Alan John LAWRENCEAncestors of Alan John LAWRENCE

         /-NN LAWRENCE
    /-John Anthony LAWRENCE
    |     \-Hazel FURINO
Alan John LAWRENCE
    |               /-Anton (Anthony) BONITZ
    |          /-Karl Friedrich BONITZ
    |     /-Otto Gustav BONITZ
    |     |     \-Karolina RUDOLF
    \-Hildegard (Hilda) Gertrude BONITZ
         \-Johanna HANNAWALD


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Brian Patrick LAWRENCEAncestors of Brian Patrick LAWRENCE

         /-NN LAWRENCE
    /-John Anthony LAWRENCE
    |     \-Hazel FURINO
Brian Patrick LAWRENCE
    |               /-Anton (Anthony) BONITZ
    |          /-Karl Friedrich BONITZ
    |     /-Otto Gustav BONITZ
    |     |     \-Karolina RUDOLF
    \-Hildegard (Hilda) Gertrude BONITZ
         \-Johanna HANNAWALD


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]James Edward LAWRENCE
Ancestors of James Edward LAWRENCE

         /-NN LAWRENCE
    /-John Anthony LAWRENCE
    |     \-Hazel FURINO
James Edward LAWRENCE
    |               /-Anton (Anthony) BONITZ
    |          /-Karl Friedrich BONITZ
    |     /-Otto Gustav BONITZ
    |     |     \-Karolina RUDOLF
    \-Hildegard (Hilda) Gertrude BONITZ
         \-Johanna HANNAWALD

Descendants of James Edward LAWRENCE

1 James Edward LAWRENCE
 =(Unknown)
   2 Kelsey LAWRENCE


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]John Anthony LAWRENCE
Ancestors of John Anthony LAWRENCE

    /-NN LAWRENCE
John Anthony LAWRENCE
    \-Hazel FURINO

Descendants of John Anthony LAWRENCE

1 John Anthony LAWRENCEHildegard (Hilda) Gertrude BONITZ Marriage: 6 JUN 1942, Taylor Cnty, TX, USA
   2 Alan John LAWRENCE
   2 James Edward LAWRENCE
    =(Unknown)
      3 Kelsey LAWRENCE
   2 Brian Patrick LAWRENCE


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Kelsey LAWRENCEAncestors of Kelsey LAWRENCE

              /-NN LAWRENCE
         /-John Anthony LAWRENCE
         |     \-Hazel FURINO
    /-James Edward LAWRENCE
    |     |               /-Anton (Anthony) BONITZ
    |     |          /-Karl Friedrich BONITZ
    |     |     /-Otto Gustav BONITZ
    |     |     |     \-Karolina RUDOLF
    |     \-Hildegard (Hilda) Gertrude BONITZ
    |          \-Johanna HANNAWALD
Kelsey LAWRENCE


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]NN LAWRENCEDescendants of NN LAWRENCE

1 NN LAWRENCEHazel FURINO
   2 John Anthony LAWRENCEHildegard (Hilda) Gertrude BONITZ Marriage: 6 JUN 1942, Taylor Cnty, TX, USA
      3 Alan John LAWRENCE
      3 James Edward LAWRENCE
       =(Unknown)
         4 Kelsey LAWRENCE
      3 Brian Patrick LAWRENCE


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Price LAWRENCEDescendants of Price LAWRENCE

1 Price LAWRENCEJessica Erin BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Becky Lee LAWVERAncestors of Becky Lee LAWVER

    /-Roger D. LAWVER
Becky Lee LAWVER
    |                    /-Anton (Anthony) BONITZ
    |               /-Karl Friedrich BONITZ
    |          /-Otto Gustav BONITZ
    |          |     \-Karolina RUDOLF
    |     /-Carl Friedrich BONITZ
    |     |     |     /-Hartwig Albon SCHNEIDER
    |     |     \-Frieda SCHNEIDER
    \-Kathryn Marie (Dolly) BONITZ
         \-Martha Pauline BUSSE


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Leo R. LAWVER Sr.
Descendants of Leo R. LAWVER Sr.

1 Leo R. LAWVER Sr.Judith WHITE Marriage: 1957
   2 Vicky Ann LAWVERReynold Allen BONITZ
      3 Erika K. BONITZ
      3 Jerek Jay BONITZRachel Kathleen FAHNEL
         4 Nefretiri Jeanne BONITZ
         4 Jerek Alfred BONITZ
         4 Fritzchen Allen Jerek BONITZ
         4 Antoinette Phyre BONITZ
         4 Daphne Shenandoah BONITZ
      3 Amy Sue BONITZKevin SEEGER
   2 Leo Ray LAWVER Jr.Regina Ann BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Leo Ray LAWVER Jr.
Ancestors of Leo Ray LAWVER Jr.

    /-Leo R. LAWVER Sr.
Leo Ray LAWVER Jr.
    \-Judith WHITE

Descendants of Leo Ray LAWVER Jr.

1 Leo Ray LAWVER Jr.Regina Ann BONITZ


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Roger D. LAWVERDescendants of Roger D. LAWVER

1 Roger D. LAWVERKathryn Marie (Dolly) BONITZ
   2 Tammy Marie LAWVER
   2 Becky Lee LAWVER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Tammy Marie LAWVERAncestors of Tammy Marie LAWVER

    /-Roger D. LAWVER
Tammy Marie LAWVER
    |                    /-Anton (Anthony) BONITZ
    |               /-Karl Friedrich BONITZ
    |          /-Otto Gustav BONITZ
    |          |     \-Karolina RUDOLF
    |     /-Carl Friedrich BONITZ
    |     |     |     /-Hartwig Albon SCHNEIDER
    |     |     \-Frieda SCHNEIDER
    \-Kathryn Marie (Dolly) BONITZ
         \-Martha Pauline BUSSE


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Vicky Ann LAWVER
Ancestors of Vicky Ann LAWVER

    /-Leo R. LAWVER Sr.
Vicky Ann LAWVER
    \-Judith WHITE

Descendants of Vicky Ann LAWVER

1 Vicky Ann LAWVERReynold Allen BONITZ
   2 Erika K. BONITZ
   2 Jerek Jay BONITZRachel Kathleen FAHNEL
      3 Nefretiri Jeanne BONITZ
      3 Jerek Alfred BONITZ
      3 Fritzchen Allen Jerek BONITZ
      3 Antoinette Phyre BONITZ
      3 Daphne Shenandoah BONITZ
   2 Amy Sue BONITZKevin SEEGER


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Daisy Wilson LEA
Ancestors of Daisy Wilson LEA

    /-George Adison LEA
Daisy Wilson LEA
    \-Emma M. BETTS

Descendants of Daisy Wilson LEA

1 Daisy Wilson LEAJohn Henry William BONITZ Marriage: 18 JAN 1930, New York City, NY, USA
   2 Lydia Lea Bailey BONITZWilliam Raymond TAYLORJames HINES
   2 John Henry William BONITZ Jr.Barbara Ann FLEMING
      3 Gretchen Lea BONITZ
      3 Barbara Ann BONITZPhillip Roe MANSFIELD
         4 Killian Roe MANSFIELD
         4 Calder (Cally) Peace MANSFIELD
      3 John Henry William BONITZ IIIRachel Diane GRAAFElizabeth NN
         4 John Henry William BONITZ IV
         4 Lucia Hummel BONITZDorothy Jean COXSuzanne E. ELLIOTT


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]George Adison LEA
Descendants of George Adison LEA

1 George Adison LEAEmma M. BETTS Marriage: 22 OCT 1879, VA, USA
   2 Daisy Wilson LEAJohn Henry William BONITZ Marriage: 18 JAN 1930, New York City, NY, USA
      3 Lydia Lea Bailey BONITZWilliam Raymond TAYLORJames HINES
      3 John Henry William BONITZ Jr.Barbara Ann FLEMING
         4 Gretchen Lea BONITZ
         4 Barbara Ann BONITZPhillip Roe MANSFIELD
            5 Killian Roe MANSFIELD
            5 Calder (Cally) Peace MANSFIELD
         4 John Henry William BONITZ IIIRachel Diane GRAAFElizabeth NN
            5 John Henry William BONITZ IV
            5 Lucia Hummel BONITZDorothy Jean COXSuzanne E. ELLIOTT


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Dennis LEARYAncestors of Dennis LEARY

         /-Ernest LEARY
    /-Thomas R. LEARY Sr.
    |     \-Bertha GENTIS
Dennis LEARY
    |                         /-Christoph Friedrich BONITZ
    |                    /-Friedrich Gottlob BONITZ
    |                    |     \-Christiane Rosine HÖCKRIG
    |               /-Robert BONITZ
    |               |     |     /-Friedrich Ernst ARNOLDI
    |               |     \-Johanne Christiane Caroline ARNOLDI
    |               |          \-Johanne Christiane MÜLLER
    |          /-Hermann Robert BONITZ
    |          |     \-Albine SCHNEIDER
    |     /-Raymond Decker BONITZ
    |     |     |     /-Jacob DEWEIN
    |     |     \-Frederika E. DEWEIN
    |     |          \-Catharina MAIER
    \-Margaret Shirley ('Peggy') BONITZ
         |     /-Michael MCGUIRK
         \-Myra MCGUIRK
              \-Margaret DUGGAN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Elizabeth LEARY
Ancestors of Elizabeth LEARY

         /-Ernest LEARY
    /-Thomas R. LEARY Sr.
    |     \-Bertha GENTIS
Elizabeth LEARY
    |                         /-Christoph Friedrich BONITZ
    |                    /-Friedrich Gottlob BONITZ
    |                    |     \-Christiane Rosine HÖCKRIG
    |               /-Robert BONITZ
    |               |     |     /-Friedrich Ernst ARNOLDI
    |               |     \-Johanne Christiane Caroline ARNOLDI
    |               |          \-Johanne Christiane MÜLLER
    |          /-Hermann Robert BONITZ
    |          |     \-Albine SCHNEIDER
    |     /-Raymond Decker BONITZ
    |     |     |     /-Jacob DEWEIN
    |     |     \-Frederika E. DEWEIN
    |     |          \-Catharina MAIER
    \-Margaret Shirley ('Peggy') BONITZ
         |     /-Michael MCGUIRK
         \-Myra MCGUIRK
              \-Margaret DUGGAN

Descendants of Elizabeth LEARY

1 Elizabeth LEARYDavid DICKEY


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Ernest LEARY
Descendants of Ernest LEARY

1 Ernest LEARYBertha GENTIS
   2 Thomas R. LEARY Sr.Margaret Shirley ('Peggy') BONITZ Marriage: 15 OCT 1949, Fitchburg, MA, USA
      3 Thomas R. ('Tim') LEARY Jr.Mary Lynn NN
      3 Dennis LEARY
      3 Michael LEARYCindy NN
      3 Patrick LEARYJulie NN
      3 Shaun LEARYMelissa NN
      3 Robert ('Bobby') LEARYBrenda Lee NN
      3 Jeanne LEARYBruce LORD
      3 Elizabeth LEARYDavid DICKEY


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Jeanne LEARY
Ancestors of Jeanne LEARY

         /-Ernest LEARY
    /-Thomas R. LEARY Sr.
    |     \-Bertha GENTIS
Jeanne LEARY
    |                         /-Christoph Friedrich BONITZ
    |                    /-Friedrich Gottlob BONITZ
    |                    |     \-Christiane Rosine HÖCKRIG
    |               /-Robert BONITZ
    |               |     |     /-Friedrich Ernst ARNOLDI
    |               |     \-Johanne Christiane Caroline ARNOLDI
    |               |          \-Johanne Christiane MÜLLER
    |          /-Hermann Robert BONITZ
    |          |     \-Albine SCHNEIDER
    |     /-Raymond Decker BONITZ
    |     |     |     /-Jacob DEWEIN
    |     |     \-Frederika E. DEWEIN
    |     |          \-Catharina MAIER
    \-Margaret Shirley ('Peggy') BONITZ
         |     /-Michael MCGUIRK
         \-Myra MCGUIRK
              \-Margaret DUGGAN

Descendants of Jeanne LEARY

1 Jeanne LEARYBruce LORD


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Michael LEARY
Ancestors of Michael LEARY

         /-Ernest LEARY
    /-Thomas R. LEARY Sr.
    |     \-Bertha GENTIS
Michael LEARY
    |                         /-Christoph Friedrich BONITZ
    |                    /-Friedrich Gottlob BONITZ
    |                    |     \-Christiane Rosine HÖCKRIG
    |               /-Robert BONITZ
    |               |     |     /-Friedrich Ernst ARNOLDI
    |               |     \-Johanne Christiane Caroline ARNOLDI
    |               |          \-Johanne Christiane MÜLLER
    |          /-Hermann Robert BONITZ
    |          |     \-Albine SCHNEIDER
    |     /-Raymond Decker BONITZ
    |     |     |     /-Jacob DEWEIN
    |     |     \-Frederika E. DEWEIN
    |     |          \-Catharina MAIER
    \-Margaret Shirley ('Peggy') BONITZ
         |     /-Michael MCGUIRK
         \-Myra MCGUIRK
              \-Margaret DUGGAN

Descendants of Michael LEARY

1 Michael LEARYCindy NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]Patrick LEARY
Ancestors of Patrick LEARY

         /-Ernest LEARY
    /-Thomas R. LEARY Sr.
    |     \-Bertha GENTIS
Patrick LEARY
    |                         /-Christoph Friedrich BONITZ
    |                    /-Friedrich Gottlob BONITZ
    |                    |     \-Christiane Rosine HÖCKRIG
    |               /-Robert BONITZ
    |               |     |     /-Friedrich Ernst ARNOLDI
    |               |     \-Johanne Christiane Caroline ARNOLDI
    |               |          \-Johanne Christiane MÜLLER
    |          /-Hermann Robert BONITZ
    |          |     \-Albine SCHNEIDER
    |     /-Raymond Decker BONITZ
    |     |     |     /-Jacob DEWEIN
    |     |     \-Frederika E. DEWEIN
    |     |          \-Catharina MAIER
    \-Margaret Shirley ('Peggy') BONITZ
         |     /-Michael MCGUIRK
         \-Myra MCGUIRK
              \-Margaret DUGGAN

Descendants of Patrick LEARY

1 Patrick LEARYJulie NN


Go To List Of Surnames
Return to Bonitz Forum Home Page

For further information email: Jochen Bonitz [webmaster@bonitz-forum.de]